Managing Director

Location
Wales Civic Centre, Ebbw Vale,
Salary
Salary up to £102,351
Posted
11 May 2017
Closes
02 Jun 2017
Contract Type
Full time

Striving to continually improve the quality of services to the community, a career with Blaenau Gwent County Borough Council provides real job satisfaction.

Together we’ll make Blaenau Gwent a better place to live and work.

Once a powerhouse of heavy industry, Blaenau Gwent today is modern, green and economically ambitious. The region has benefited from enormous regeneration investment in recent years and with more to look forward to, is enjoying a period of exciting transformation.

To lead Blaenau Gwent County Borough Council through this ambitious phase and beyond, we’re looking to appoint a Managing Director who shares our visions and values. In this top level role, you’ll operate a ‘One Council’ approach, lead the senior management team and be our principal policy advisor. This means you’ll have ultimate responsibility for aligning our services with the Council strategy and policy and ensuring they’re delivered effectively.

Actively contributing to Local Government reform, maximising the impact of the City Deal, supporting local partnerships and creating opportunities for people in Blaenau Gwent is also key to this role.

You’ll work closely with council members and senior officers of Blaenau Gwent County Borough Council to promote relationships that will benefit people across the whole region. You’ll have a degree-level professional qualification and demonstrable experience of leadership, senior management and change in the public sector. You’ll understand finance and the role of the Welsh Government; and matching your thorough understanding of future developments in local and national government are political awareness and sensitivity.

Closing date: Friday 2nd June, 2017.

The Authority welcomes applications in both English and Welsh.

For a full application pack, please visit http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/resident/jobs/

Gan ymdrechu i wella ansawdd gwasanaethau yn barhaus i’r gymuned, mae gyrfa gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn rhoi boddhad swydd go iawn.


Gyda’n gilydd byddwn yn gwneud Blaenau Gwent yn lle gwell i fyw a gweithio.

Ar un adeg roedd Blaenau Gwent yn bwerdy i’r diwydiant trwm, ond bellach mae’n fodern, yn wyrdd ac yn economaidd uchelgeisiol. Mae’r rhanbarth wedi elwa o fuddsoddiad adfywio enfawr yn y blynyddoedd diwethaf a gyda mwy i edrych ymlaen ato, mae’n mwynhau cyfnod o weddnewid cyffrous.

Er mwyn arwain Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drwy’r cyfnod uchelgeisiol hwn a thu hwnt, rydym am benodi Rheolwr Gyfarwyddwr sy’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd. Yn y rôl hon lefel uchaf hon, byddwch yn gweithredu dull ‘Un Cyngor’, yn arwain yr uwch dîm rheoli a chi fydd ein prif gynghorydd ar bolisi. Mae hyn yn golygu mai chi fydd yn gyfrifol yn y pen draw am alinio ein gwasanaethau â strategaeth a pholisi’r Cyngor a sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni’n effeithiol.

Mae mynd ati’n ddiwyd i gyfrannu at y dasg o ddiwygio Llywodraeth Leol, sicrhau bod y Fargen Ddinesig yn cael cymaint o effaith â phosib, cefnogi partneriaethau lleol a chreu cyfleoedd i bobl ym Mlaenau Gwent hefyd yn elfennau allweddol o’r rôl hon.

Byddwch yn gweithio’n agos gydag aelodau’r cyngor ac uwch swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i hyrwyddo cysylltiadau a fydd o fudd i bobl ledled y rhanbarth. Bydd gennych gymhwyster proffesiynol ar lefel gradd a phrofiad amlwg o arwain, o uwch reoli ac o newid yn y sector cyhoeddus. Byddwch yn deall cyllid a rôl Llywodraeth Cymru; ac ynghyd â’ch dealltwriaeth drylwyr o ddatblygiadau ym maes llywodraeth leol a chenedlaethol yn y dyfodol, bydd gennych ymwybyddiaeth a sensitifrwydd gwleidyddol.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 2 Mehefin, 2017.

Mae’r Awdurdod yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Am becyn cais llawn, ewch i www.blaenau-gwent.gov.uk/en/resident/jobs/