Corporate Director Economy & Public Realm

Location
Wales
Salary
Up to £103,525
Posted
24 Jul 2017
Closes
21 Aug 2017
Ref
CD/DCC01
Job role
Director
Contract Type
Full time

Economy & Public Realm
Salary Package: Up to £103,525

Location: Wales

We want to continue to build on our strengths by providing strong leadership to our communities and partners in the delivery of an ambitious programme of economic and community development, including optimising opportunities from tourism, throughout our county.

We are looking for an inspiring leader who is capable of shaping and leading significant regeneration development and tourism initiatives as well as working as a Corporate Director, alongside the Chief Executive and another Corporate Director strategically managing the Council.

You will have responsibility for the new Leadership Strategy, and for continuing to create and grow a culture of leadership at all levels in the Council. We believe developing strong leadership is essential to business success, and our ideal candidate will have the ability to build, shape and embed a Leadership Strategy that ensures our Council has successful leaders for the future.

As Corporate Director you will also provide strategic leadership for four important services areas:

Planning and Public Protection, Highways and Environment, Facilities, Assets and Housing, Business Improvement and Modernisation

You will provide strategic support to Elected Members in the Council’s decision making process and the development and implementation of policy.

You will be someone who is strongly committed to driving improvement and efficiency and will ensure there are effective systems for good governance, whilst supporting the delivery of excellent value for money services for the Council and its residents.

For an informal discussion please contact Mohammed Mehmet, Chief Executive on 01824 706128 or our retained consultant Ian Jeffcott on 01824 705731 or 07882672653.

Full details and the vacancy information pack can be found by clicking the apply button. Interested candidates should apply by submitting latest CV and covering letter.

Corporate Director Ref: CD/DCC01

Closing date is 12 noon on Monday 21st August 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYFARWYDDWR CORFFORAETHOL

Economi a Pharth y Cyhoedd

Pecyn Cyflog: Hyd at £103,525

Lleoliad: Cymru

Rydym yn dymuno parhau i ddatblygu ein cryfderau trwy ddarparu arweinyddiaeth gadarn i’n cymunedau a’n partneriaid i ddarparu rhaglen uchelgeisiol o ddatblygiad economaidd a chymunedol, gan gynnwys cynyddu cyfleoedd o dwristiaeth, ledled y sir. 

Rydym yn edrych am arweinydd ysbrydoledig sy’n gallu datblygu ac arwain mentrau twristiaeth a datblygu adfywio sylweddol yn ogystal â gweithio fel Cyfarwyddwr Corfforaethol, ynghyd â’r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol arall i reoli'r Cyngor yn strategol. 

Byddwch yn gyfrifol am y Strategaeth Arweinyddiaeth newydd a pharhau i greu a thyfu diwylliant o arweinyddiaeth ar bob lefel yn y Cyngor.  Rydym yn credu bod datblygu arweinyddiaeth gref yn hanfodol i lwyddiant busnes a bydd ein hymgeisydd delfrydol yn gallu adeiladu, datblygu ac ymgorffori Strategaeth Arweinyddiaeth sy’n sicrhau arweinwyr llwyddiannus i’n Cyngor ar gyfer y dyfodol.  

Fel Cyfarwyddwr Corfforaethol byddwch hefyd yn darparu arweiniad strategol ar gyfer pedwar maes gwasanaeth pwysig:

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Priffyrdd a'r Amgylchedd, Cyfleusterau, Asedau a Thai, Gwella Busnes a Moderneiddio.

Byddwch yn darparu cefnogaeth strategol i Aelodau Etholedig ym mhroses gwneud penderfyniadau'r Cyngor a datblygu a gweithredu polisi. 

Byddwch yn rhywun sydd wedi ymrwymo i yrru gwelliant ac effeithiolrwydd a byddwch yn sicrhau bod yna systemau effeithiol ar gyfer llywodraethu da, tra'n cefnogi darpariaeth gwasanaeth gwerth am arian ardderchog i’r Cyngor a’i drigolion. 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Mohammed Mehmet, Prif Weithredwr ar 01824 706128 neu ein hymgynghorydd cadw Ian Jeffcott ar 01824 705731 neu 07882672653.

Gellir gweld manylion llawn a phecyn gwybodaeth y swydd  drwy glicio ar y botwm berthnasol. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb wneud cais drwy gyflwyno CV a llythyr eglurhaol.

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyf: CD/DCC01

Y dyddiad cau yw hanner dydd, ar y dydd Llun 21ain Awst 2017.