Rheolwr Mannau Agored / Open Spaces Manager

Location
Llanfairfechan, Conwy
Salary
G12 : £46,533 - £49,245
Posted
17 Oct 2017
Closes
20 Nov 2017
Ref
REQ001916
Job role
Manager
Contract Type
Full time

Mae ein hasedau naturiol sef yr arfordir, cefn gwlad a'r lleoliad yn golygu fod Conwy yn lle gwych i fyw a gweithio.  A hefyd ansawdd ein tiriogaeth gyhoeddus – ein parciau a phalmentydd, ffyrdd a chylchfannau.  Fe wyddwn fod strydoedd glân, ffyrdd diogel a mannau gwyrdd deniadol yn hynod o bwysig i'n preswylwyr ac rydym yn chwilio am rywun sy'n deall hynny ac all sicrhau hynny.

Dair blynedd yn ôl cafwyd ailstrwythuro ar raddfa fawr o fewn Gwasanaeth Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau Conwy a ddaeth â gweithrediadau rheng flaen ynghyd – yn cael ei gyflenwi'n fewnol - i greu grŵp Mannau Agored unigol.  Fel Rheolwr Mannau Agored, bydd gennych gyfrifoldeb dros Gynnal a Chadw Priffyrdd, Glanhau Strydoedd, Parciau, Cynnal a Chadw Tiroedd, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.

Mae’n gylch gwaith eang a heriol a bydd angen profiad a gwybodaeth helaeth arnoch mewn o leiaf un - a gorau oll fwy nag un - o'r meysydd gwasanaeth.  Er mwyn bod yn rhan o’n tîm rheoli adrannol cryf a chefnogol bydd angen i chi fod yn chwaraewr tîm gyda sgiliau rhyngbersonol cryf ac ymagwedd frwdfrydig tuag at heriau.

Mae strwythur staff aml ddisgyblaethol arloesol Mannau Agored – sydd wedi ei gydnabod yn rownd derfynol gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – mewn grym ac wedi cyflawni arbedion sylweddol.  Yr hyn rydym ei angen nawr yw arweinydd i yrru'r newid diwylliannol, gweithredol a masnachol er mwyn sicrhau dyfodol y gwasanaethau hyn a sicrhau fod Conwy yn amgylchedd iawn i fyw, gweithio ac ymweld.   

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio

Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd: Andrew Wilkinson ar 01492 577619

Am fwy o fanylion ewch I www.conwy.gov.uk/jobs.

Our natural assets of coast, countryside and location make Conwy a fantastic place to live and work.  But so does the quality of our public realm – our parks and pavements, roads and roundabouts.  We know that clean streets, safe roads and attractive green spaces are hugely important to our residents and we are looking for someone who understands that and can make it happen.

Three years ago, Conwy’s Environment, Roads & Facilities Service underwent a major restructure which brought together essential front line operations – delivered in-house – into a single Open Spaces group.  As Open Spaces Manager, you will have overall responsibility for Highway Maintenance, Street Cleansing, Parks, Grounds Maintenance, Countryside and Rights of Way.

It is a broad and challenging remit and you will need substantial knowledge and experience in at least one - preferably more than one - of the service areas.  To be part of our strong and supportive departmental management team you will need to be a team player with strong interpersonal skills and an enthusiastic approach to challenges.

The innovative multi-disciplinary staff structure of Open Spaces – recognised as a finalist at the APSE awards – is in place and has delivered significant savings.  What we need now is a leader to drive cultural, operational and commercial change in order to secure the future of these services and ensure that Conwy is the right environment to live, work and visit.   

Conwy is committed to safeguarding - qualifications and references will be verified.

Manager details for informal discussion regarding the post: Andrew Wilkinson 01492 577619.

For further information visit www.conwy.gov.uk/jobs.

Dyddiad cau / Closing  Date - 20/11/17