Head of Democratic Services

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£54,673 - £66,625 per annum
Posted
11 Jan 2018
Closes
29 Jan 2018
Job role
Head of Service
Contract Type
Full time

Cardiff has been reinvented over the past quarter of a century as an internationally recognised capital city. This success can be seen in the rapid growth of the city’s population with Cardiff now one of the fastest growing and most highly skilled major British cities. It can also be evidenced by strong performance in a number of headline economic indicators with unemployment down, employment growth up and visitor numbers having doubled over the last decade.


We invite you to join us in delivering the Council’s priorities of creating opportunities, managing growth and reforming public services while ensuring that the benefits of success are felt by all residents.

Head of Democratic Services

Do you want to lead the delivery of the Democratic Services functions in the capital city of Wales? In this role you will ensure that the Council and its Committees have access to excellent support services to enable the discharge of democratic functions. This will include ensuring that processes are in place to facilitate sound decision making, and that democratic accountabilities are upheld. You will also ensure compliance with statutory and non-statutory arrangements for the effective delivery of Democratic Services.

The role has strategic and operational responsibility for the organisation and management of Committee and Member Services, Scrutiny Services and Electoral Services, and will ensure they are operating within the Council’s policies and strategies to achieve objectives and performance standards, within the resources allocated.

You will be flexible and have a proven track record of working with elected members.

Salary OM1 £54,673 - £66,625 per annum

For further information on these posts please visit www.cardiff.gov.uk or contact Davina Fiore,Director Governance & Legal Services on 029 2087 3860.

Closing date: Monday 29th January 2018

Mae Caerdydd wedi ei gweddnewid dros y chwarter canrif ddiwethaf yn brifddinas a adnabyddir yn rhyngwladol. Mae twf cyflym poblogaeth y ddinas yn brawf o’r llwyddiant hwnnw ac mae twf a rhychwant sgiliau Caerdydd bellach gyda’r mwyaf sylweddol o blith dinasoedd Prydain. Ceir prawf o hynny hefyd ym mherfformiad cryf nifer o’r prif ddangosyddion economaidd gan gynnwys gostyngiad mewn ffigurau diweithdra, cynnydd mewn cyflogaeth a niferoedd ymwelwyr wedi dyblu dros y degawd diwethaf.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni i wireddu blaenoriaethau’r Cyngor, sef creu cyfleoedd, rheoli twf a diwygio’r gwasanaethau cyhoeddus wrth sicrhau bod yr holl drigolion yn teimlo effaith buddiannau’r llwyddiant.

Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Ydych chi am arwain y gwaith o gyflawni swyddogaethau’r Gwasanaethau Democrataidd ym mhrifddinas Cymru? Yn y rôl hon, byddwch yn sicrhau bod gan y Cyngor a’i Bwyllgorau fynediad at wasanaethau cymorth ardderchog i alluogi cyflawni swyddogaethau democrataidd. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod prosesau mewn lle i hwyluso gwneud penderfyniadau da a chynnal atebolrwydd democrataidd. Byddwch hefyd yn sicrhau cydymffurfiaeth â threfniadau statudol ac anstatudol ar gyfer darparu Gwasanaethau Democrataidd yn effeithiol.

Yn rhan o’r rôl y mae cyfrifoldebau strategol a gweithredol am drefnu a rheoli Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau, Gwasanaethau Craffu a Gwasanaethau Etholiadol, a bydd hynny’n sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar waith o fewn polisïau a strategaethau’r Cyngor i gyflawni amcanion a safonau perfformiad. Dyrennir adnoddau i’r diben hwnnw.

Byddwch yn hyblyg a bydd gennych hanes o weithio gydag aelodau etholedig.

Cyflog Rheolwr Gweithredol 1 £54,673 - £66,625 y flwyddyn

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.caerdydd.gov.uk neu cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, drwy ffonio 029 2087 3860.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 29 Ionawr 2018