Finance Manager

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£38,052 - £41,846
Posted
10 Jan 2019
Closes
30 Jan 2019
Ref
016144
Job role
Manager
Contract Type
Full time

Corporate Services Department

Financial Services / County Hall, Carmarthen

Swansea Bay City Region Finance Manager

£38,052 - £41,846 (Grade K)

Ref.: 016144

The Swansea Bay City Deal is a £1.3bn investment in 11 major projects across the Swansea Bay City Region. Over the next 15 years, the City Deal will boost the regional economy by £1.8bn and generate almost 10,000 new, high-quality jobs.

We are recruiting a hands on Finance Manager to operate and manage the finances of the £1.3 billion Swansea Bay City Deal. The role will be responsible for the management and statutory reporting of the City Deal, financial planning and analysis of complex financial relationships between the multiple public and private sector partners involved in the deal.

The ideal candidate will be a highly motivated, qualified accountant with experience of complex projects/structures. You will be an excellent communicator and influencer, working collaboratively across different organisations at all levels. Working closely with the CFO, you will influence the Deal’s financial future, with exposure at the highest level.

We welcome applications from candidates with suitable skills and experience, whether from the public or private sector. Interviews are scheduled for Friday 15th February.

A basic knowledge of Welsh is required to accomplish this post. Support can be provided on appointment to reach this level.

For an informal discussion please contact Randal Hemingway on 01267 224886.

Closing Date : 30/01/2019

Application forms are available on-line at www.carmarthenshire.gov.wales

Adran Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Ariannol / Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Rheolwr Cyllid Dinas-ranbarth Bae Abertawe

£38,052 - £41,846 (Gradd K)

Cyf.: 016144

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £1.3bn mewn 11 prosiect mawr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Yn ystod y 15 mlynedd nesaf, bydd y Fargen Ddinesig yn rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol ac yn creu bron i 10,000 o swyddi newydd o safon.

Rydym yn recriwtio Rheolwr Cyllid i weithredu a rheoli cyllid Bargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli a chyflwyno adroddiadau statudol ynghylch y Fargen Ddinesig, cynllunio ariannol a dadansoddi'r berthynas ariannol gymhleth rhwng y nifer o bartneriaid sector cyhoeddus a sector preifat sy'n rhan o'r fargen.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gyfrifydd cymwys, llawn cymhelliant sydd â phrofiad o strwythurau/prosiectau cymhleth. Byddwch yn ddylanwadwr ac yn gyfathrebwr gwych ac yn cydweithio â sefydliadau gwahanol ar bob lefel. Gan gydweithio'n agos â'r Prif Swyddog Ariannol, byddwch yn dylanwadu ar ddyfodol ariannol y Fargen, sef mater a fydd yn destun sylw mawr.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad a sgiliau addas, pa un a yw hynny'n gysylltiedig â'r sector cyhoeddus neu'r sector preifat. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Gwener 15 Chwefror.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

 

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Randal Hemingway on 01267 224886.

Dyddiad Cau : 30/01/2019

Gellir cael ffurflen gais ar-lein drwy fynd i: www.sirgar.llyw.cymru