This job has expired

Corporate Director

Employer
Ceredigion County Council
Location
Penmorfa, Porthmadog
Salary
£97,294 - £104,086
Closing date
28 Sep 2021

View more

Sector
Corporate Services, Corporate Management Team
Job role
Director
Contract Type
Full time
You need to sign in or create an account to save a job.

We are looking to recruit an ambitious and truly transformational leader to support the delivery of modernised and sustainable services to our communities.

If you can evidence your ability to transform services and improve outcomes, we would love to hear from you. We are looking for someone with a proven track record, who wants to develop their strategic leadership skills in a challenging but exciting environment. You should be a visionary who can impact culture in the workforce with the ability to build on our Team Ceredigion ethos that promotes engaged, enabled and high performing teams.

Reporting to the Chief Executive and to Council, you will work alongside one other Corporate Director to lead and manage a group of service areas. You will be a values-based leader and have a key role in advising elected members and the senior management team.

Whilst a background in health or social care would be an advantage the critical requirement is to have a creative and innovative approach to improve service delivery and harness the potential of existing staff to develop resilient, agile and forward thinking services. You will drive the reorganisation of our pioneering Through Age and Wellbeing Programme.

You will be at the centre of partner relationships both locally and regionally, ensuring that statutory responsibilities are maintained as well as overseeing a large and complex budget to ensure services are financially sustainable.

For further information about the role, our organisation, the wide range of employee benefits we offer and to apply online please click the ‘Apply’ link.

 

Rydym yn dymuno recriwtio arweinydd uchelgeisiol a gwirioneddol arloesol i gynorthwyo yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau cyfoes a chynaliadwy i’n cymunedau.

Os gallwch chi ddangos tystiolaeth o’ch gallu i drawsnewid gwasanaethau a gwella canlyniadau, buasem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych chi. Rydym yn chwilio am rywun sydd â hanes o lwyddiant ac sydd am ddatblygu ei sgiliau i arwain yn strategol mewn amgylchedd heriol ond cyffrous.

Dylech fod yn berson â gweledigaeth sy’n gallu dylanwadu ar ddiwylliant y gweithle, yn ogystal â meddu ar y gallu i ddatblygu ethos Tîm Ceredigion, sy’n hybu timau ymrwymedig a chymwys sy’n cyflawni safonau uchel.

Byddwch yn atebol i’r Prif Weithredwr ac i’r Cyngor a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â Chyfarwyddwr Corfforaethol arall i arwain a rheoli gr”{p o feysydd gwasanaeth. Byddwch yn arweinydd a fydd yn rhoi bri ar werthoedd a bydd cynghori aelodau etholedig a’r uwch dîm rheoli yn rhan allweddol o’ch rôl.

Er y byddai cefndir ym maes Iechyd neu Ofal Cymdeithasol yn fanteisiol, yr hyn sy’n hanfodol yw ymagwedd greadigol ac arloesol i wella’r modd y cyflenwir gwasanaethau, gan feithrin potensial y staff presennol, er mwyn datblygu gwasanaethau cadarn, hyblyg a blaengar. Byddwch yn sbarduno’r gwaith o ad-drefnu ein Rhaglen Gydol Oes a Llesiant arloesol.

Byddwch wrth wraidd ein partneriaethau lleol a rhanbarthol, gan sicrhau y cedwir at y cyfrifoldebau statudol, byddwch hefyd yn goruchwylio cyllideb sylweddol a chymhleth er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn gynaliadwy yn ariannol.

Gellir cael gwybodaeth bellach ynglyn â’r swydd hon, ein sefydliad, y buddion rydym yn cynnig i’n staff ac sut i wneud cais ar-lein drwy dilyn y ddolen ‘Apply’.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert