This job has expired

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes / Corporate Director – Governance and Business

Employer
Denbighshire County Council
Location
Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£108,985 - £112,330
Closing date
3 Jun 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Manylion yr Hysbyseb

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Llywodraethu a Busnes

Oriau Cytundebol: 37 awr yr wythnos (Llawn Amser)

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun / Mae opsiynau gweithio’n hyblyg ar gael

Lwfans Adleoli o hyd at £8,000

Yng Nghyngor Sir Ddinbych rydym wir wedi ymrwymo i adeiladu ar ein llwyddiant hyd yma ac yn parhau ar ein siwrnai i wneud Sir Ddinbych yn le gwych i fyw a gweithio ynddo.

Fel un o 3 Cyfarwyddwyr Corfforaethol yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr, byddwch yn arweinydd pendant ac ysbrydoledig a all helpu i lunio’r dyfodol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych a’n preswylwyr a’n cymunedau lleol. Yn gweithio fel rhan o Dîm Gweithredol Corfforaethol y Cyngor, mae hon yn rôl drawsnewidiol sy’n cael dylanwad go iawn, sy’n gyfrifol am bortffolio o wasanaethau yn cynnwys Gwella Busnes a Moderneiddio Gwasanaethau, Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cwsmeriaid a Chyfathrebu.

Rydym yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol sydd â chymwysterau addas gyda llwyddiant blaenorol mewn darparu gwelliannau gwasanaeth a chanlyniadau i gymunedau lleol, gyda chraffter busnes amlwg, ynghyd â sgiliau arweinyddiaeth ymgysylltiol ac ysbrydoledig.

Fel rhan o’i fodel cyflogaeth, rydym yn cynnig lleoliad gweithio hyblyg ac mae mewn sefyllfa dda i fuddsoddi ac ymestyn ein gwasanaethau i ddarparu ein Blaenoriaethau Corfforaethol newydd ar gyfer ein cymunedau lleol. Os hoffech chi lunio’r dyfodol ar gyfer Sir Ddinbych a bod yn rhan o’r bennod newydd gyffrous hon, hoffem glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Graham Boase, Prif Weithredwr ar 01824 706061, ffôn symudol 07768 171589 neu e-bost graham.boase@sirddinbych.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Gwener 3 Mehefin 2022.

Sut i Ymgeisio: Gallwch lawrlwytho ffurflen gais oddi ar ein gwefan.

A fyddech cystal â chyflwyno eich ffurflen gais i Andrea Malam, Partner Busnes Adnoddau Dynol Arweiniol dros e-bost i’r cyfeiriad canlynol: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

 

Corporate Director – Governance and Business

Contractual Hours: 37 hours per week (Full Time)

Location: County Hall, Ruthin / Agile and Flexible options available

Relocation Allowance of up to £8,000

At Denbighshire County Council we are truly committed to building on our success to date and continuing on our journey to make Denbighshire a great place to live and work.

As of one 3 Corporate Directors reporting directly to the Chief Executive, you will be a decisive and inspirational leader who can help shape the future for Denbighshire County Council and our residents and local communities. Part of the Council’s Corporate Executive Team, this is a transformational role with real influence, responsible for a portfolio of services that includes Business Improvement and Modernisation, Customers and Communities, Legal, HR and Democratic Services.

We are seeking experienced and suitably qualified professionals with a proven track record in delivering service improvement and outcomes for local communities, demonstrable business acumen, along with engaging and inspiring leadership skills.

As a Council, we offer flexible and agile location working as part of our employment model and are also well positioned to invest and expand our services to deliver our new Corporate Priorities for our local communities. If you would like to shape the future of Denbighshire and be part of this exciting new chapter then we would like to hear from you.

For an informal discussion please contact Graham Boase, Chief Executive on 01824 706061, Mobile phone 07768 171589 or email graham.boase@denbighshire.gov.uk

How to Apply: You can download an application form from our website.

Please submit your application to Andrea Malam, Lead HR Business Partner via email to the following address: andrea.malam@denbighshire.gov.uk

To apply please click the Apply Now link below.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert