This job has expired

Town Centre Support Officer x2

Employer
Caerphilly County Borough Council
Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£29,174 - £31,895
Closing date
14 Jul 2022
You need to sign in or create an account to save a job.

Town Centres are at the heart of our economic recovery proposals with a visionary plan for the development of Caerphilly town recently unveiled and ambitious plans for our other key town centres underway.

We are looking for two talented and enthusiastic members of staff who will relish the opportunity to work within a committed team to make a difference to our local communities, bringing fresh ideas and challenge to our objective of delivering prosperity through a town centre first approach.

Your role will be to support the ambitions of the Council and shape the regeneration of the county borough of Caerphilly with a clear focus on maximising the potential of our town centres to support our local communities.

Closing date:  14th July 2022

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Paul Hudson on 01443 866228 or email hudsop@caerphilly.gov.uk

For a detailed Job Description and Person Specification, please click apply.

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your birth certificate/passport/work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

Applications may be submitted in Welsh.  Any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

 

Swyddog Cymorth Canol Trefi x 2

Cynllunio a Datblygu

Cyflog: Gradd 8 £29,174 (SCP24) – £31,895 (SCP27)

Amser llawn, parhaol

Mae Canol Trefi wrth galon ein cynigion ni ar gyfer adferiad economaidd gyda chynllun gweledigaethol ar gyfer datblygu tref Caerffili wedi'i gyhoeddi yn ddiweddar a chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ein canol trefi allweddol eraill ar y gweill.

Rydyn ni'n chwilio am ddau aelod dawnus a brwdfrydig o staff a fydd yn mwynhau'r cyfle i weithio mewn tîm ymroddedig i wneud gwahaniaeth i'n cymunedau lleol ni, gan ddod â syniadau ffres a her i'n hamcan ni o sicrhau ffyniant drwy ddull sy'n ystyried canol trefi yn gyntaf.

Eich rôl chi fydd helpu gydag uchelgeisiau'r Cyngor a llywio adfywiad Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda ffocws clir ar wneud y mwyaf o botensial canol ein trefi ni i gynorthwyo ein cymunedau lleol ni.

Dyddiad cau: 14 Gorffennaf 2022

Os hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, cysylltwch â Paul Hudson ar 01443 866228 neu hudsop@caerffili.gov.uk

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person, gwnewch gais ar-lein

Mae gennym ni rwymedigaeth gyfreithiol i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os cewch chi eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni/pasbort/trwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Croeso i chi gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais sy'n cael ei gyflwyno yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sy'n cael ei gyflwyno yn Saesneg.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert